Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

From Wiki PL - Biblioteka AIK
Jump to navigation Jump to search

Opis

Rządowe Centrum Legislacji wydaje oraz udostępnia on-line dzienniki urzędowe wydawane przez Prezesa Rady Ministrów, m.in. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (od roku 1918).

W Dzienniku Ustaw ogłasza się akty prawne wymienione w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz w Ustawie o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, m.in.: Konstytucja, ustawy, rozporządzenia z mocą ustawy wydane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, rozporządzenia wydane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, ministrów kierujących działami administracji rządowej, przewodniczących określonych w ustawach komitetów – będących członkami Rady Ministrów, oraz Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, umowy międzynarodowe ratyfikowane za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie oraz oświadczenia rządowe w sprawie mocy obowiązującej tych umów, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące aktów normatywnych ogłoszonych w Dzienniku Ustaw, uchwały Rady Ministrów uchylające rozporządzenia ministra oraz inne akty prawne, jeżeli odrębne ustawy tak stanowią.

Dziennik Ustaw stanowi oficjalne źródło obowiązującego prawa.

Dostęp

Zobacz też: