Dzienniki Urzędowe

From Wiki PL - Biblioteka AIK
Jump to navigation Jump to search

Opis

Dzienniki urzędowe stanowią oficjalne źródło poznania prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych dziennikami urzędowymi są:

Od 1 stycznia 2012 r. dzienniki urzędowe ogłasza się wyłącznie w postaci elektronicznej.

Spójność systemu polskiego prawa i prawidłowy przebieg procesu legislacyjnego zapewnia Rządowe Centrum Legislacji (RCL), do którego zadań należy koordynowanie działalności legislacyjnej Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i podległych mu organów administracji rządowej, opracowywanie pod względem legislacyjnym rządowych projektów aktów prawnych i innych dokumentów rządowych, analizowanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego oraz redagowanie Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego.

RCL uczestniczy również w pracach legislacyjnych inicjowanych przez inne uprawnione podmioty oraz współpracuje z urzędami obsługującymi organy administracji rządowej i innymi podmiotami, na których spoczywa obowiązek wydawania powszechnie obowiązujących norm prawa.

Dostęp

Zobacz też: