Rektor-zarzadzenie-2018-085

From Wiki PL - Biblioteka AIK
Jump to navigation Jump to search

Zarządzenie nr 85/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia maksymalnej wysokości dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne dla studentów i doktorantów w Akademii Ignatianum w Krakowie na rok akademicki 2019/2020.

Treść

Na podstawie art. 87 ust. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn.: Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) oraz na mocy posiadanej władzy rektorskiej zarządzam, co następuje:

§1

Ustala się maksymalną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta oraz doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne na kwotę 1000 złotych miesięcznie netto.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ks. prof. dr hab. Józef Bremer SJ Rektor Akademii Ignatianum w Krakowie

Kraków, dnia 30 września 2019 r.